Zoek

Levering en verzenden

Levering en verzenden
Banketbakkerij Stam zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Banketbakkerij Stam ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Banketbakkerij Stam daarvan direct bij aflevering in kennis te stellen.

 

Aansprakelijkheid
Banketbakkerij Stam is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Banketbakkerij Stam is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Banketbakkerij Stam komen. Banketbakkerij Stam draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Banketbakkerij Stam eveneens geen verantwoordelijkheid. Banketbakkerij Stam is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Banketbakkerij Stam tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Banketbakkerij Stam. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden Banketbakkerij Stam uitgesloten.